Обучение

 

Няколко причини за да изберете ЧПГЧО “Стоянстрой”

 * Двадесет години традиция, качество и европейско ниво

 * Получавате отлична образователна подготовка

 * Гимназията покрива критериите за качество на образование на английския

   университет University of Salford и холандския университет Stenden University,

   всички ученици, завършили успешно средното си образование в гимназията

   могат да продължат висшето си образование в тях без приемни изпити

 * Малък брой ученици в паралелка, осигуряващ индивидуален подход

   при обучението и оценяването на всеки ученик Научавате два чужди езика.

 * Ще бъдете обучавани от учители с богат професионален опит и

   професионална квалификация Осигурен транспорт до училище /по желание/

 * Възможност за развитие на личните дарования чрез участие в

   разнообразни извънкласни дейности Модерна собствена база

 * Съвременно оборудван компютърен кабинет с индивидуално работно

   място за всеки ученик с интернет достъп

 * Отлични условия за спорт - два тенис корта, зала за тенис на маса,

   зала за тенис на корт, баскетбол, волейбол и др.

 * Медицински кабинет

 * Охрана

 * Профилиращи предмети са: английски език, български език и литература

    и история VIII клас се завършва със задължителен

   писмен и устен изпит по изучавания чужд език

 * В IX клас ученикът избира втори чужд език- испански или немски като подава

   молба до директора след завършване на VIII (подготвителен) клас

 * След завършване на IX клас учениците получават диплома за

   завършено основно образование

 * След завършване на XII клас учениците получават диплома за

   завършено средно образование -чуждоезиков профил

 

Форми на обучение

  • Дневна
  • Самостоятелна
  • Индивидуална

 

Организация на учебните занимания

 * Обучението на новоприетите ученици в VIII (подготвителен) клас е целодневно.

  * То е съобразено с всички нормативни изисквания на МОН и МНЗ:

 * Учебните занимания се провеждат в собствена сграда, съобразена с

    всички изисквания за здравословни и безопасни условия на обучение и труд

 * Всеки месец родителите получават бланка по образец с текущите оценки

   по всички предмети , направените от ученика извинени и неизвинени

   отсъствия, както и бележки за поведението на ученика

 * Учебните занятия се провеждат сутрин от 8.00 часа и приключват

   най-късно в 14.00 часа

 * След приключване на редовните часове, при необходимост се

   провеждат консултации по различните предмети.

 * Изготвен е график на консултациите, съобразен със заетостта на учителите.

 

Основен профилиращ предмет е английският език.

В VIII (подготвителен клас) английски език се изучава в 648 часа сутрин и

 2 часа следобед  при целодневен режим на обучение

Всяка следваща година английки език се изучава не по малко от 8 часа седмично

Това разпределение на часовете и натовареност гарантира максимален

обем знания, които може да получи всеки ученик. Като втори профилиращ

предмет са определени: Български език и литература: големият брой часове се

налага от необходимостта езиковата култура на учениците да бъде на високо ниво.

Добрата подготовка гарантира успешно представяне на държавните зрелостни изпити.

История: големият брой часове и отличната подготовка са предпоставка за

успешно представяне на приемните изпити по история във всички висши

учебни заведения с юридически специалности.

Тези учебни предмети се изучават не по - малко от 6 часа седмично.

Като втори чужд език в гимназията се изучават немски, испански и френски език.

Изучават се в IX, X, XI и XII клас при минимум 4 часа седмично.

Акцентира се върху предметите, които са необходими за кандидатстване

на ученика в избрания от него ВУЗ и интензивна подготовка с допълнителни

часове и консултации за ДЗИ (матури).

          

          

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

за учебната 2014/2015 година, раздел „Ученици”

 

           ГЛАВА ТРЕТА

  УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

                            Задължения на ученика:

  1.  да не закъснява за училище
  2.  да заема мястото си в класната стая

              след биенето на първия звънец

         3.  да не напуска учебните занятия

              без разрешение на учителя

         4.  да спазва нормите на ред и дисциплина,

              определени в съответния учебен час

         5.  да носи ученическата си книжка,

              да я представя задължително при изпитване,

              при поискване от учител, да я представя на

             родителите за подпис

        6.   да спазва хигиената в училище

        7.   да опазва училищното имущество

        8.   да изпълнява учебните си задължения,

              като спазва изискванията на учителя,

              носи необходимите 

              учебни помагала, участва във всички форми

              на проверка и оценка на знанията

       9.    да пази авторитета на училището и

              развива училищните традиции

             10   да спазва общоприетите норми на поведение

            11.   да изпълнява решенията на Педагогическия съвет

            12.   да използватетрадки, моливници и други пособия,

                    които отговарят на  възрастовите му особености,

                    възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания

            13.  да изпълнява задълженията си,определени с този правилник и

                    с Правилника за прилагане на Закона на народната просвета

 

                                                                              Ученикът няма право да:

        *   отсъства от учебни занимания без уважителни причини.

             Уважителни са:здравословни причини,   удостоверени с

             медицински документ от личния лекар и телефонно

             потвърждение от родителя,

             Документът се заверява в Здравния кабинет на гимназията;

*   участва в политически партии и организации до навършване

     на 18-годишна възраст;

*   участва в хазартни игри, да употребява алкохол

     и употребява и разпространява наркотични средства

*   да пуши във всички закрити помещения на училището,

     както и на откритите обществени

     места и прилежащите им площи-чл.56а от Закона за здравето

*   използва мобилен телефон по време на учебен час

        / наказва се с глоба /

*   преписва, подсказва, използва чужди документи за

     самоличност, присвоява чужди вещи; укрива и фалшифицира

      училищна или лична документация

*    накърнява с поведението си авторитета  и достойнството на

      учителите,  учениците и училището

            *    създава пречки на учителя и обслужващия персонал

      при и по повод изпълнени на учебните му задължения

*    да унижава личното достойнство на съучениците си,

      да прилага физическо и психическо насилие върху тях;

*    руши умишлено училищното имущество;

*    да се явява с неприличен външен вид и прическа;

        *     да внася вучилище или училищния двор запалителни и

              взривни вещества,огнестрелно и хладно оръжие,цигари,

              алкохол и наркотични средства;

                                                                              Задължения на учениците в

                                                                                      компютърната зала:

                     1.     запознаване с инструкциите за безопасна работа в

                             компютърната зала

                     2.     да заема определеното му място в компютърната

                              зала  и да отговаря за него

                     3.     да не включва компютри без предварителни

                              указания от  преподавателя

                     4.     да не размества, демонтира или разглобява

                              компютри и периферни устройства

 

         

                       

        УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

      за учебната 2014/2015 година

                                                  чуждоезиков профил

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН СРЕДНА

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 
Класове

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

 
Учебна година

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017

/2018

2018

/2019

-

 

Учебни седмици

36

36

36

36

31

 

А

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА
ПОДГОТОВКА

 

 

 

 

 

 

1.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

 

561

 
Български език и
литература

144

4

108

3

108

3

108

3

93

3

561

 
2.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

 

 

 

 

 

1482

 
Iчужд език–английски език
сутрешен блок
следобеден блок – /самоподготовка/
540/ 15ч.

648

18

 

144

4

144

4

144

4

124

4

1204

 

 

 
IIчужд език                                           -испански  или немски език

 

72

2

72

2

72

2

62

2

278

3.
МАТЕМАТИКА,
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

638

 
Математика

108

3

108

3

108

3

72

2

62

2

458

 
Информатика

 

36

1

36

1

 

 

72

 
Информационни технологии

36

1

36

1

36

1

 

 

108

4.
ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВОНИЕ

 

 

 

 

 

677

 
Роден край

 

 

 

 

 

 

 
Човекът и обществото

 

 

 

 

 

 

 
История и цивилизация

 

54

1,5

72

2

72

2

62

2

260

 

География и икономика

 

54

1,5

54

1,5

54

1,5

31

1

193

 

Психология и логика

 

54

1,5

 

 

 

54

 

Етика и право

 

 

54

1,5

 

 

54

 

Философия

 

 

 

54

1,5

 

54

 

Свят и личност

 

 

 

 

62

2

62

5.

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

643

 

Биология и здравно образование

 

72

2

72

2

72

2

 

216

 

Физика и астрономия

 

54

1,5

72

2

72

2

31

1

229

 

Химия и опазване на околната среда

 

54

1,5

72

2

72

2

 

198

6.

ИЗКУСТВА

 

 

 

 

 

144

 

Музика

36

1

36

1

 

 

 

72

 

Изобразително изкуство

36

1

36

1

 

 

 

72

7.

ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

 

 

Технологии

 

 

 

 

 

 

8.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

 

 

 

 

350

 

Физическoвъзпитание и спорт

72

2

 

72

2

72

2

 

72

2

72

2

 

350

 

Общо задължителна подготовка

1080

990  27,5

972

27

864

24

589

19

4495

Б

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/- ЗА ЦЕЛИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

 

162

4,5

180

5

288

8

403

13

1033

Б1

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА /ПП/

 

 

 

 

 

1033

 

Български език и литература
 
 

 

-

 

 

-

 

36

1

 

72

2

124

4

232

 

Английски език
 

 

-

 

90

2,5

72

2

 

108

3

 

124

4

394

 

Втори чужд език
 

 

-

72

2

72

2

108

3

93

3

345

 

История и цивилизация

-

 

-

-

-

62

2

62

Б2

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА
НЕПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА /ЗИП/

-

-

-

-

-

-

 

ОБЩО ЗА  А+Б

1080

1152

1152

1152

992

5528

В

Свободноизбираема подготовка /СИП/-за целия етап на обучение

-

-

-

-

-

-

 

ОБЩО ЗА  А+ Б +В

1080

1152

1152

1152

992

5528

 

                                                                                                         

Този учебен план е разработен на основание Наредба № 6 от 28,05,2001г.

и приет на педагогически съвет – Протокол № 11  от  08.09.2014г.

                                             Обяснителни бележки

1.     Основен профилиращ предмет е  английски език.

2.     Допълнителни профилиращи предмети са български език и

литература, втори чужд език /испански език, немски език или друг

език по избор на ученика/ и история и цивилизация.

3.     От девети клас учениците избират втори чужд език .

4.     Часовете по общозадължителна подготовка са с 540 часа повече,

поради целодневната организация на работа в осми клас.

5.     Допълнителният час по физическo възпитание и спорт,

съгласно ЗСООМУП чл.16, ал.4 се групира по модули, утвърдени със

заповед РД-09-1038/27.07.2004г. за учениците от осми до дванадесети

клас включително и се провежда в 1 час седмично.

6.     На основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за

движение по пътищата /ДВ, бр. 20 от 1999 г./ и Заповед № РД 09-619 от

31.10.2000 г. на МОН, във всяка паралелка учениците задължително

изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно

утвърдените учебни програми за всеки клас – VIIIкл. – 6ч.

7.     Часът на класа /ЧК/ е с продължителност 40 минути и е маркиран в